DEL 3: ANDRE FEJL I UDDELINGEN AF TIDSSKRIFTSTØTTE FOR ÅRET 2011

Jeg har i det forrige blogindlæg beskrevet en klar tendens til at tidsskriftstøtten er blevet uddelt med det formål at dække et tidsskrifts underskud. Jeg har ligeledes gjort rede for den systematiske fejl, at tidsskrifter, der har angivet tidsskriftstøtte fra 2010 i regnskabet for 2011, har modtaget mindre støtte end de tidsskrifter, der ikke har medregnet støtten fra 2010. I det følgende er det min hensigt at pege på fejl i selve ansøgningsskemaet, udvalgets (eller administrations) fejl i læsning af et indsendt ansøgningsskema, eksempler på tidsskrifters fejl i udfyldelse af ansøgningsskemaet og til slut kort bemærke, hvor jeg mener Slagtryk , mit eget tidsskrift, er blevet bortdømt – bare for at have min position på det rene.
 
 
FEJL I ANSØGNINGSSKEMAET

Ved punktet “Indtægter i alt” anføres det, at summen af felterne 43, 44, 45, 51, 52 og 53 skal tælles sammen. Punkt 43 er samlet abonnementssalg og punkt 44 er samlet løssalg pr år i kroner. Punkt 52 er annoncesalg og punkt 53 er andre indtægter.

Punkt 51 omhandler opnået støtte fra Tidsskriftstøtteudvalget i 2010. Jeg har fået bekræftet fra Kulturstyrelsen, at dette punkt skal tælles med. Men jeg har ligeledes fået bekræftet, at punkt 50 skal tælles med på trods af at det ikke står anført i ansøgningsskemaet. Punkt 50 er summen af faktisk opnået / forventet fondsstøtte og lign. (excl. støtte fra Tidsskriftstøtteudvalget). Det kan derfor ikke undre, at ansøgningerne ikke er ens udfyldt.
 
 
ANTAL UNIKKE BESØG SOM DEL AF INDTÆGT

Helt galt går det, når ansøgningsskemaet beder om, at punkt 45 tælles med i samlede indtægter. Punkt 45 er antallet af unikke besøgende på hjemmesiden. Hvis nogen skulle være i tvivl: Antallet af besøgende på en hjemmeside er ikke en indtægt.

Et enkelt tidsskrift har i deres ansøgning anført et beløb som “samlede indtægter”, der ikke svarer til summen af de enkelte poster. Det har resulteret i at Styrelsen (eller udvalget) har regnet efter og i dette ene tilfælde talt punkt 45 med i de samlede indtægter. Tidsskriftet havde søgt om større støtte end det endte med at få. Kulturstyrelsen svar på fejlen er:

Tidsskriftstøtteudvalgets vurdering af ansøgningerne beror på et skøn og en samlet vurdering på baggrund af oplysningerne i ansøgningsskemaerne. Støtte til tidsskrifter er derfor ikke baseret på enkeltposter i skemaet , men på en helhedsvurdering af tidsskriftet og ansøgningen. Der er således ikke grundlag for din antagelse om, at et tidsskrift ikke har fået støtte fordi antallet af unikke brugere på hjemmesiden ved en fejl indgik i regnskabet.

Jeg har spurgt det pågældende tidsskrift om detaljerede oplysninger om deres regnskab for 2010 og 2011 den 30.08. for at kunne få dybere ned i sagen, men ikke modtaget et svar dd.
 
 
TIDSSKRIFTERS EGNE FEJL I UDFYLDELSE AF ANSØGNINGEN

Mit ærinde er at gå tidsskriftstøtteudvalgets arbejde efter i sømmene. Men Tidsskrifternes udfyldelse af ansøgningerne har også været fejlbehæftet.

Jeg har omtalt problemstillingen omkring hvorvidt tidsskrifter har angivet, men ikke medregnet Tidsskriftstøtten fra 2010 og anden fondsstøtte fra 2011 i regnskabet. Og udvalgets tilsyneladende accept af dette, hvormed de ikke har udøvet en ensartet vurdering af tidsskrifters indtægter.
Forrige eksempel på et tidsskrift, der ikke kan tælle de enkelte poster sammen er desværre ikke et enkelttilfælde. Det er svært at gennemskue, hvornår det har haft betydning og hvornår det ikke har.

Angivelsen af abonnenter og løssalg af eksemplarer forekommer mig upræcist anført, når antallet i så mange tilfælde er angivet i hele hundreder. Mindst et tidsskrift ser ud til ikke at have forstået hvorledes antallet af abonnementer angives i forhold til punkt 30 (abonnenter til normalpris), punkt 31 (abn til medlemspris) og punkt 32 (abn til forhøjet pris / pris for institutioner).

Det er nok en mindre forseelse i forhold til et nettidsskrift, der anfører, at de har 100 unikke besøgende og i øvrigt til slut i ansøgning afslører deres manglende forståelse for internettet og dets anvendelse og begreber:

I punkt 45 har jeg angivet 100 unikke besøgende som fiktivt tal. Vi har ikke mulighed for at opgøre, hvor mange unikke besøgende vi har. Det er primært rettet mod [foreningens] medlemmer, som derfor ikke kan beregnes som unikke besøgende.

Nettidsskriftet fik afvist sin ansøgning.

Et tidsskrift noterer i ansøgningen at

[Person] i Kulturstyrelsen har meddelt, at vi skal oplyse tallene for 2010-regnskabet – ikke, som der står i skemaet, 2011. Hvis I ønsker regnskabet for 2011 eftersender vi det naturligvis.

Tidsskriftet fik en tiendedel af hvad de ansøgte om og da Kulturstyrelsen forsikrer, at de har sendt mig alt materiale til eftersyn, så må jeg konstatere, at det pågældende tidsskrift ikke har skullet fremsende 2011 regnskabet.
 
 
INGEN STØTTE TIL SLAGTRYK

To tidsskrifter (begge nettidsskrifter) har fået afslag med begrundelsen, at ansøgningen har været mangelfuldt udfyldt. For det andet tidsskrifts vedkommende kan jeg ikke få øje på det mangelfulde eller at noget skulle være fejlbehæftet.

For Slagtryks vedkommende har vi anført udgifter til design og opsætning af website. Det mente vi svarede til et trykt tidsskrifts udgifter til trykning af tidsskrift, hvorfor vi anført et beløb i det pågældende felt. Det fik udvalget til at undre sig, fordi vi var et nettidsskrift og de valgte derfor, at afvise ansøgningen om støtte. Det undrer mig, at udvalget ikke så bort fra den udgift og forholdt sig til resten af beløbet, ansøgningen og tidsskriftet som helhed og udførte underskudsdækning på samme vis, som for andre tidsskrifter.

Afslaget kom pr brev som følgende formulering:

Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen om tilskud, idet ansøgningen er mangelfuldt udfyldt. Tidsskriftstøtteudvalget har den endelige administrative afgørelse. Afgørelsen kan således ikke indbringes for anden administrativ instans.

Jeg har været i to dialoger med Kulturstyrelsen. I juni for at få en forklaring for afslaget af Slagtryks ansøgning. Herefter i august i forbindelse med aktindsigten, hvor jeg i dialogen ikke nævner Slagtryk, da jeg mener, at Tidsskriftsudvalgets sagsbehandling handler om mere end blot Slagtryk. Men piben har fået en ny lyd fra Kulturstyrelsen. I en email skriver de nu:

Hvis du vil klage over sagsbehandlingen i forhold til Slagtryk, tidsskrift for digte og kortprosa, kan du få sagen revurderet i Tidsskriftstøtteudvalget, som behandlede sagen

Den mulighed overvejer Slagtryk nu at gøre brug af. Og jeg vil anbefale andre tidsskrifter, der måtte føler sig forbigået, rette henvendelse til Kulturstyrelsen – selvom Kulturstyrelsen har afvist min dokumentation som påstande.
 
 
ANDRE FORHOLD

I forbindelse med de seneste års tidsskriftstøtte har der været kritik af et medlems dobbeltrolle i udvalget og som udgiver af et tidsskrift samt en relevant formandspost. Vedkommendes eget tidsskrift modtog ikke støtte i forbindelse med 2011 uddelingen. Det skyldes sandsynligvis, at der i ansøgningen var angivet og medregnet støtte fra 2010 og anden fondsstøtte. Ud fra at tidsskriftets domæner er udløbet, må jeg foranlediges til at tro, at den manglende tidsskriftstøtte har lukket tidsskriftet.
 
 
Andre indlæg:
DEL 1: Indledning og introduktion til gennemgang af uddeling af tidsskriftstøtte for året 2011
DEL 2: Tendenser og fejl i uddelingen af tidsskriftstøtte for året 2011
DEL 4: Fremtiden for tidsskrifter og tidsskriftstøtten

Udgivet af

Scherz

Født 1978. Bor i København V, Danmark.

3 kommentarer til “DEL 3: ANDRE FEJL I UDDELINGEN AF TIDSSKRIFTSTØTTE FOR ÅRET 2011”

  1. Jeg kan endelig tilføje, at Tidsskriftstøtteudvalget har imødekommet vores klage og at vi er blevet tildelt Tidsskriftsstøtte for året 2011.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s